ENIGMATSKI BRZINAC
9. Ken-ken (kalkudoku)
Autor: Kontrolor

Popunite mrežu brojevima od 1 do 6 tako da nigde u redu ili koloni ne dođe do ponavljanja. Brojevi u uglu svakog oivičenog segmenta pokazuju rezultat koji treba da se dobije kada se na cifre u njemu primeni naznačena matematička operacija. Konačno rešenje predstavlja redosled brojeva u označenim redovima.