ENIGMATSKI BRZINAC
7. Kakuro
Autor: Kontrolor

Popunite prazna polja brojevima od 1 do 9 tako da njihov zbir u redu ili koloni odgovara broju na početku niza. U jednom zbiru brojevi (sabirci) se ne smeju ponavljati. Konačno rešenje predstavlja redosled brojeva u redovima označenim kružićima.