ZADATAK BR. 6
sudoku
Autor: Kontrolor

Popunite mrežu brojevima od 1 do 9 tako da se u redu, koloni ili kvadratu 3x3 ni jedan broj ne ponovi 2 puta. Zbir brojeva u svaka 2 osenčena polja je 6. REŠENJE SUDOKUA JE RASPORED BROJEVA U 1. I 9. REDU.