LAKI SUDOKU 5

Popunite mrežu brojevima od 1 do 9 tako da se u redu, koloni ili segmentu 3x3, ni jedan broj ne pojavi 2 puta.