KALKUDOKU 7x7
logički zadatak
Autor: Jovan Novaković

Popunite mrežu brojevima od 1 do 7 tako da se u svakom redu i koloni svaka cifra pojavi samo jednom. U uglu svakog uokvirenog segmenta prikazan je zbir brojeva u njemu.