KALKUDOKU
logički zadatak
Autor: Kontrolor

Popunite mrežu brojevima od 1 do 4 tako da se u svakom redu i koloni svaka cifra pojavi samo jedanput. Broj u uglu svakog oivičenog segmenta pokazuju rezultat koji treba da se dobije kada se na cifre u njemu primeni naznačena matematička operacija.