KALKUDOKU
logički zadatak
Autor: Novak Jovanović

Popunite mrežu brojevima od 1 do 4 tako da se u svakom redu i koloni svaka cifra pojavi samo jedanput. Brojevi u uglu posebno oivičenih segmenata pokazuju zbir cifara u njemu.